نحوه مصرف كارتهاي اعتباري و نقدي در اروپا

با توجه به فرهنگ هر كشور، ممكن است كه نوعي از كارت مورد پذيرش بيشتر يا كمتر واقع شود (اعتباري يا نقدي). برداشت‌ها درباره اين مسئله هنوز در ايران در مرحله ظن و گمان بوده و كسي نميتواند با آمار سخن بگويد.شركت‌هاي ويزا و مستركارت ارايه كننده چندين نوع محصول در زمينه كارت پرداخت مي‌باشند (معادل يكديگر). دو نوع عمده آن كه از نوع كارت اعتباري است به نامهاي "ويزا" و "مستركارت" ميباشند. دو نوع ديگر كه از نوع نقدي است (Debit) به نامهاي "ويزا الكترون " و "ماسترو" از شركتهاي ويزا و مستر كارت ميباشند.
 براساس تحقيقات و صحبت‌هايي كه با كارشناسان و دست اندركاران اين رشته صورت گرفته است در شماره‌هاي آينده خلاصه‌ايي از برداشت‌ها و استنباط‌هاي شخصي را منتشر خواهيم كرد. اما در اين مقاله بر اساس آمارهاي گزارش نيلسون مقايسه‌ايي بين كشورهاي اروپايي براي كاربرد متوسط هر كارت ارايه ميشود. جدول 1 متوسط مصرف كارت
اعتباري ويزا و مستر كارت را در سال 2003 نشان ميدهد.

جدول 1 - آمار نحوه مصرف كارت‌هاي اعتباري ويزا و مستر كارت در سال 2003

كشور

 كارت

(× هزار)

تعداد متوسط

تراكنش خريد

هر كارت در سال

 تعداد متوسط

تراكنش دريافت پول

هر كارت در سال

مبلغ متوسط

خريد

هر كارت در سال

مبلغ متوسط

دريافت پول

هر كارت در سال

مبلغ متوسط

خريد

هر تراكنش

مبلغ متوسط

دريافت پول

هر تراكنش

مبلغ كل

برداشت

(× ميليون)

انگليس 102 95 36 8 / 7 3189 1145 88 147 264 412
فرانسه 212 36 104 24 5789 1862 80 75 066 277
اسپانيا 486 28 20 10 1330 1251 67 128 531 73
سوئد 854 5 83 34 4852 3072 58 107 393 49
نروژ 983 4 83 29 5337 3677 64 128 918 44
ايتاليا 668 17 18 44 / 1 1906 277 106 192 567 38
آلمان 391 19 16 11 / 1 1623 342 98 308 112 38
تركيه 788 19 40 22 / 2 1215 136 31 61 730 26
دانمارك 646 2 130 5 7287 691 56 141 111 21
فنلاند 468 1 141 35 10105 3693 72 105 256 20
اروپا 042 265 43 8 / 9 2996 1140 70 116 325 096 1

توضيحات:
واحد پول در تمام موارد دلار است.
پاره‌ايي از ارقام گرد شده‌اند.
آمار فوق شامل ويزا الكترون، اينترلينك، پلاس، از شركت ويزا و ماسترو و سيروس از شركت مستر كارت نمي‌شود.
مبالغ خريد، شامل خريد كالا، خدمات، به نحو مستقيم، تحت اينترنت، پست الكترونيك، تلفني و راه‌هاي ديگر مي‌شود و شامل دريافت پول و برداشت‌هاي نقدي نمي‌شود.
تبديل ارز به دلار در زمان دريافت نقدي يا خريد صورت گرفته است.

جدول 2 متوسط مصرف كارت
نقدي (Debit) ويزا الكترون و ماسترو را در سال 2003 نشان ميدهد.

جدول 1 - آمار نحوه مصرف كارت‌هاي نقدي ويزا الكترون و ماسترو در سال 2003

کشور

 كارت

(× هزار)

تعداد متوسط
تراکنش خريد
هر کارت درسال

تعداد متوسط
تراکنش دريافت پول
هر کارت در سال

مبلغ متوسط
خريد
هر کارت در سال

مبلغ متوسط
دريافت پول
هر کارت در سال

مبلغ متوسط
خريد
هر تراکنش

مبلغ متوسط دريافت پول
هر تراکنش

مبلغ كل
برداشت
(× ميليون)

آلمان 091 90

8

32 631 4820 83 152 138 491
انگليس 642 30 51 30 2990 3138 59 105 802 187
هلند 455 17 8 26 3365 3443 53 130 849 118
ايتاليا 302 20 12 18 1530 3185 12 176 742 95
اسپانيا 753 27 21 22 995 2255 47 101 236 90
بلژيک 411 9 58 10 3279 1040 56 105 661 40
پرتغال 046 8 40 35 1607 2238 40 531 938 30
فرانسه 783 4 67 45 3278 3177 49 701 881 30
ترکيه 774 30 4 / 0 11 5 980 13 887 331 30
لهستان 217 13 7 29 204 1932 28 678 245 28
اروپا 930 328 19 24 1118 2844 59 121 256 303 1

توضيحات:
واحد پول در تمام موارد دلار است.
پاره‌ايي از ارقام گرد شده‌اند.
آمار فوق شامل ويزا الكترون، اينترلينك، پلاس، از شركت ويزا و ماسترو و سيروس از شركت مستر كارت نمي‌شود.
مبالغ خريد شامل دريافت پول و برداشت‌هاي نقدي نمي‌شود.
تبديل ارز به دلار در زمان دريافت نقدي يا خريد صورت گرفته است.

رفتار پاره‌ايي از كشورها در وحله اول غير عادي به نظر مي‌رسد. به موارد اختلاف غير عادي كمي توجه نماييد. موارد بالا و پايين در هر ستون، و مواردي كه خيلي با متوسط اروپا فاصله دارند، قابل تحليل است. با مقداري دقت نظر مي‌توان فهميد كه تقريبا تمام موارد و نحوه مصرف در جداول فوق وجود دارد و ايران را مي‌توان در يكي از آن‌ها با فقط كمي تعديل، دسته بندي كرد.