خريد با کارت دِبيت، يعنی پرداخت سود به پول درون جيب شما


اگر پول در جيب شما باشد. تورم آن را کم ارزش می‌کند، حتی اگر يک روز باشد. حال اگر در حساب بانکی باشد و سود روز شمار دريافت کند و شما بتوانيد با آن در مواقع لازم خريد کنيد، چون دقيقا در موقع نياز برداشت می‌شود، علاوه بر مصونيت از گم شدن پول، سود دريافت شده، کمی از تورم را جبران کرده و بهترين راه حل است.
حتی اگر بتوان از خودپرداز پول گرفت، هيچ کس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در موقع نياز و به اندازه هر خريد خود پول دريافت کند و بقيه را در حساب خود نگهداری نمايد. بنابراين هميشه مقداری پول که می‌‌‌‌‌‌‌‌توان آن را حداقل 500 هزار ريال در نظر گرفت در جيب همه انسان‌ها و خارج از هر حساب بانکی می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و هيچ سودی به آن تعلق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد.
اما در صورتيکه بتوانيم پول خود را در يک حساب کوتاه مدت يا قرض‌الحسنه نگهداری کنيم و توسط کارت آن را خرج کنيم، اولا به اندازه نياز خرج شده و باقيمانده آن سود روز شمار دريافت می‌کند يا جايزه قرض‌الحسنه می‌برد، ثانيا اين سود می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند هزينه تراکنش‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام شده را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از مشتری گرفت جبران کند. برای بانک نيز به دليل ايجاد رسوب زيادتر پول، انگيزه ايجاد می‌شود که به مشتريان خود خدمات بهتری ارايه نمايد.
 اين موضوع در نظام‌های تورمی مانند ترکيه و ايران خود را بهتر نمايان می‌کند و با آن می‌توان بخشی از تورم و ضرر دارنده پول نقد را جبران کرد. علاوه بر آن چون پول بيشتری از دست مردم خارج می‌شود، تاثير ضد تورمی می‌گذارد. برای تبليغ کارت دبيت نيز موضوع بسيار مناسبی است.