کارت اعتباری، آمار فعاليت، خلاف و ... در سال 2003


خريد سالانه هر کارت فعال ويزا و مستر کارت در سال 2003 بطور متوسط 4638 دلار و در سال 2002 بطور متوسط 4500 دلار بوده است. خريد کالا توسط کارت نقدی (Debit) به ميزان 21 درصد رشد داشته، در حالی که رشد خريد توسط کارت اعتباری تنها 7 درصد بوده است. تراکنشهای کارت نقدی 46 درصد از کل تراکنشهای بانکی را تشکيل می‌دهد. جدول زير خلاصه‌ايی از آمار کارت نقدی می‌باشد.

آمار کارت نقدی (Debit) در سال 2003 شامل ويزا و مسترکارت

عنوان مقدار
کارت
حساب
   فعال
   درصد فعال
تراکنش کل
   به ازای هر حساب فعال
   مقدار متوسط يک برداشت
  تراکنش خريد
     درصد از کل
     مقدار متوسط يک خريد
  تراکنش دريافت پول
     درصد از کل
     مقدار متوسط
مقدار کل برداشت
   متوسط هر کارت فعال
  مقدار خريد
     درصد از کل
  دريافت پول
    
درصد از کل
199 ميليون عدد
158 ميليون عدد
   83 ميليون عدد
   53 درصد
12010 ميليون عدد
  
144 عدد
   48 دلار
9784 ميليون عدد
  
82 درصد
   39 دلار
2226 ميليون عدد
  
18 درصد
   86 دلار
577 ميليارد دلار
   6928 دلار
386 ميليارد دلار
   67 درصد
191 ميليارد دلار
   33 درصد

نکته فابل توجه در جدول فوق، تعداد و درصد کارت فعال است که حدود 53 درصد می‌شود. به عبارت ديگر نيمی از کارتها فعال نيستند. نکته ديگر اينکه  33 درصد از مبالغ برداشت را دريافت پول نقد تشکيل می‌دهد. و به عبارت ديگر يک سوم از کل مبالغ برداشت بصورت نقدی و اسکناس يا سکه در می‌آيد و از حالت الکترونيکی خارج می‌شود. از نظر آماری می‌توان فهميد که توسط چه کسی برداشت شده اما نمی‌توان فهميد که برای چه موردی و در مراتب بعدی توسط چه شخصی مصرف شده، آيا برای خريد مواد يا معاملات سياه بوده يا لوازم منزل يا خوراک و پوشاک.
جدول زير  آمار جمعی کارت اعتباری بعلاوه نقدی در سال 2003 ميباشد.

آمار کارت نقدی و اعتباری (Credit) در سال 2003 شامل ويزا و مسترکارت

عنوان مقدار
کارت
حساب
   فعال
   درصد فعال
تراکنش کل
     به ازای هر حساب فعال
     مقدار متوسط يک برداشت
  تراکنش خريد
     درصد از کل
     مقدار متوسط يک خريد
  تراکنش دريافت پول
     درصد از کل
     مقدار متوسط
مقدار کل برداشت
   متوسط هر کارت فعال
  مقدار خريد
     درصد از کل
  دريافت پول
    
درصد از کل
755 ميليون عدد
578 ميليون عدد
   314 ميليون عدد
   54 درصد
23544 ميليون عدد
   75 عدد
   74 دلار
21124 ميليون عدد
  
90 درصد
   63 دلار
2420 ميليون عدد
  
10 درصد
   169 دلار
1741 ميليارد دلار
   5554 دلار
1332
ميليارد دلار
   77 درصد
409 ميليارد دلار
   23 درصد

آمار کارت اعتباری در سال 2003 به شرح زير است.

آمار کارت اعتباری (Credit) در سال 2003 شامل ويزا و مسترکارت

عنوان مقدار
فروشنده
  
دستگاه
اشخاص (دارنده کارت)
کارت
   هر شخص
   هر حساب
حساب
   هر شخص
   فعال
   درصد فعال
تراکنش کل
   به ازای هر حساب فعال
   مقدار متوسط يک برداشت
  تراکنش خريد
     درصد از کل
     مقدار متوسط يک خريد
تراکنش دريافت پول
     درصد از کل
     مقدار متوسط
مقدار کل برداشت
   هر شخص
   هر حساب فعال
  مقدار خريد
     درصد از کل
  دريافت پول
    
درصد از کل
تسويه نشده
  
درصد از کل
   هر شخص
   هر حساب فعال
  جاری
   درصد از کل تسويه نشده
مطالبات معوق
   درصد از تسويه نشده
   در صد از کل
مشکوک الوصول- ناخالص
  
درصد از تسويه نشده
   درصد از کل
  وصول شده
    
درصد از تسويه نشده
     درصد از مشکوک الوصول- ناخالص
لاوصول
  اعتباری/بدون سوء استفاده
    درصد از تسويه نشده
    درصد از لاوصول
  سوء استفاده-خالص
    درصد از تسويه نشده
    درصد از کل
1 / 4 ميليون
  
2 / 5 ميليون
116 ميليون نفر
556 ميليون عدد
  
80 / 4 عدد
  
32 / 1 عدد
420 ميليون عدد
   63 / 3 عدد
   230 ميليون عدد
   59 درصد
11534 ميليون عدد
  
50 عدد
   101 دلار
11340 ميليون عدد
  
3 / 98 درصد
   83 دلار
194 ميليون عدد
  
7 / 1 درصد
   1126 دلار
1164 ميليارد دلار
   10054 دلار
   5057 دلار
946 ميليارد دلار
   81 درصد
219 ميليارد دلار
   19 درصد
581 ميليارد دلار
   50 درصد
   5020 دلار
   2525 دلار
533 ميليارد دلار
   95 درصد
26 / 28 ميليارد دلار
  
86 / 4 درصد
   43 / 2 درصد
88 / 42 ميليارد دلار
   38 / 7 درصد
   38 / 3 درصد
73 / 3 ميليارد دلار
   64 / 0 درصد
   71 / 8 درصد
39 ميليارد دلار
34 / 38 ميليارد دلار
   60 / 6 درصد
   2 / 98 درصد
69 / 0 ميليارد دلار
   12 / 0 درصد
   06 / 0 درصد

ملاحظه ميشود که هر شخص حدود 8 / 4 کارت در اختيار دارد. نسبت کارتهای فعال تقريبا مانند کارتهای نقدی ميباشد. اما مشاهده ميشود که درصد تراکنشهای خريد کارت اعتباری (حدود 98 درصد) کمی بيشتر از کارت نقدی (82 درصد)  است. و درصد تراکنشهای دريافت پول نقد آن (7 / 1 درصد) بسيار کمتر از کارت نقدی (18 درصد) است. نکته ديگر مقدار زياد متوسط دريافت پول نقد در کارت اعتباری است که مقدار 1126 دلار در مقايسه با کارت نقدی به ميزان 86 دلار می باشد. البته اگر فرهنگ غربی و کاربرد کارت اعتباری را در نظر بگيريم که در واقع نوعی دريافت وام ميباشد، بسياری از رفتارها قابل توجيه است.
نکته قابل توجه ديگر مقدار مشکوک الوصول است که درصد بالايی ( 38 / 3 درصد از کل) را تشکيل می‌دهد. علاوه بر آن حدود 690 ميليون دلار نيز قطعا سوء استفاده شده است.