کارت هوشمند بنزين و سوال‌های يک مدير پروژه

يکی از معاملات بزرگ و پرسود اخير، پروژه توزيع کارت هوشمند بنزين است. معامله آن قدر شيرين و دوست داشتنی است که توجه هر شرکتی را جلب می‌کند. تقريبا هر ماه خبری از توزيع کارت هوشمند بنزين در مهرماه سال 1383 می‌بينيم. اما با توجه به تجربه‌ کارهای بزرگ در ايران، آينده آن فعلا که چندان روشن نيست. اگرچه از توضيحات بر مي‌آيد که نوع کارت آن نقدی است (debit)، ولی مسئولان امر آن را به کارت اعتباری نيز تشبيه می‌کنند. به عنوان يک مدير پروژه، مسئول فروش يک شرکت مرتبط به موضوع و يا يک فرد آگاه و کنجکاو، سوال‌هايی مطرح است که می توان با توجه به جواب آنها، به حدود مالی و تجاری کار، درستی گفتار و جدی بودن مسئولان پی برد. برای برآورد حجم مالی و انسانی کار، جواب به سوال‌های زير مفيد است:
-
چه تعداد پمپ بنزين در کشور داريم؟
- چه تعداد پمپ بنزين در تهران داريم؟
-
جدول زمان بندی راه اندازی چيست؟
- متوسط تعداد پوز در هر جايگاه چقدر است؟
- تعداد کل پوزهای
(POS) مورد نياز کشور چقدر است؟
- ميزان کل جابجايی پول توسط کارت هوشمند چقدر است؟
- چه تعداد کارت و با چه زمان بندی به مردم تحويل می شود؟
- نوع، مدل، استاندارد و قيمت کارت انتخاب شده چيست؟
- نوع، مدل، استاندارد و قيمت پوز انتخاب شده چيست
؟
- آيا استاندارد ايی‌ام‌وی
(EMV) و قرارداد 8583 برای تبادل رعايت می‌شود؟
- چه تعداد تراکنش در روز متصور است؟
- آيا سخت افزار و نرم افزار مرکزی تعيين، خريداری، نصب، آزمايش و ... شده؟ اگر بله، مشخصات آنها چيست؟
- آيا برنامه، دستورالعمل و دستگاه‌های بانک‌ها برای پذيرش، شارژ و تسويه حساب با شرکت نفت، طراحی، توليد و آزمايش شده است؟ نام آن بانک‌ها چيست؟
- آيا توسط "اي‌تی‌ام"  می‌توان کارت را شارژ نمود؟ يا حتما بايد به شعبه مراجعه کرد؟
- آيا به مانده کارت سود يا جايزه تعلق می‌گيرد يا تخفيف قايل می‌شوند؟
- مانده کل کارتها چقدر است؟
- نام شرکت‌های برنده هر قسمت از کار، قلمرو فعاليت آن‌ها و ميزان پيشرفت کار چيست؟
- مجری طرح و مقام مسئول کيست؟ به چه کسی پاسخگو است؟
- مبلغ کل پروژه به تفکيک قسمت‌های آن چقدر برآورد شده است؟
- طرح‌های انگيزشی يا اجباری برای پيشبرد و استقبال عموم مردم از آن چيست؟
- کارت به چه چيزی تعلق می‌گيرد؟ به ماشين، انسان، پلاک يا غيره؟ محدوديت‌های آن کدام است؟
- چه تعداد جايگاه تجهيز شده و چند عدد باقی مانده؟
- آيا مشکلاتی مانند سهميه يا کوپن فروشی وجود دارد؟
- با توجه به مبلغ يارانه که متعلق به همه مردم است، عدالت اجتماعی در توزيع چگونه رعايت می‌شود؟