خود پرداز و پايانه فروش با شناسايی اثر انگشت در ايران

در حال حاضر پايانه‌‌‌های فروش با شناسايی اثر انگشت مطرح شده است. محصولاتی که توانايی شناسايی و پذيرش اثر انگشت به جای کارت مغناطيسی يا کارت هوشمند را داشته باشند در حال نصب و استفاده در دنيا می‌‌‌باشند. اثر انگشت در اين محصولات می‌‌‌تواند با يک شماره رمز همراه بوده يا به تنهايی عمل نمايد. تاکنون استاندارد يا توافقی برای آن مانند استاندارد " ايی ام وی" صورت نگرفته، اما همه منتظر آن هستند.
شناسايی با اثر انگشت و نظاير آن بدون هزينه صدور کارت هوشمند و نظاير آن بوده، گم نمی‌‌‌شود، تقلب نمی‌‌‌شود، کپی نمی‌‌‌شود، استاندارد ايی ام وی (EMV) نمی‌‌‌خواهد و بسياری از مشکلات ديگر را به همراه نداشته و مزايای خاص خود را نيز دارا است(البته نه به طور مطلق). مشکل عمده آن به نسبت کارت هوشمند اين است که دارای حافظه نبوده و اطلاعات لازم و برنامه‌ايی در آن ذخيره نمی‌‌‌توان کرد. ديگر اينکه بايد به صورت " آن لاين " عمل کند، بنابراين از کيف پول و خدماتی نظير آن نيز خبری نيست. با اين اوصاف بهترين کاربرد آن به عنوان جايگزين کارت مغناطيسی يا يک کانال مستقل است که خدمات آن بايد به صورت آن لاين باشد و يا بعنوان يک کانال کمکی برای ساير کانال ها مثل کارت هوشمند يا مغناطيسی عمل نمايد.
در اين محصول، سامانه مرکزی، بانک اطلاعاتی و نرم افزار ويژه برای دريافت و شناسايی اثر انگشت با نظاير معمول خود در سامانه‌های کارت پرداخت متفاوت بوده و  مستلزم طراحی خاص خود است. بنابراين فروشنده يا شرکت مربوطه بايد يک مجموعه کامل را ارايه نمايد.
جهت بررسی وضعيت اين فن آوری در ايران از چند شرکت مطرح در اين زمينه کسب اطلاع گرديد. شرکت ايران ارقام در اين زمينه هنوز محصول يا طرحی برای ارايه ندارد. شرکت پديسار www.padisarco.com  اکنون در حال تحقيق در اين باره است. محصولی برای فروش و ارايه به مشتری در نظر گرفته ولی محصولی يکپارچه برای نصب در فروشگاه يا نمايش ندارد. ولی اميدوار است که در آينده نزديک به محصولی برای بازاريابی دست يابد. شرکت داده پردازی ايران هنوز محصولی را در نظر نگرفته است.