عدم پذيرش کارت‌های نقدی (Debit) امضادار


علامت و هلوگرام ويزا و مسترکارت روی 78 درصد از کارت‌های نقدی صادر شده در آمريکا وجود دارد. امنيت اين کارت‌ها توسط امضای صاحب کارت تامين گرديده و فروشندگان خارج از آمريکا ميتوانند آن‌ها را بپذيرند. خرده فروشان آمريکايی اکنون می‌توانند اين کارت‌های امضادار را قبول نکنند. فروشگاه زتجيره‌ايی وال‌مارت (Wal-Mart) که بزرگترين نوع خود در آمريکا ميباشد، پذيرش اين کارتها را متوقف کرده است.
تراکنش کارتهای نقدی که به شبکه بانک يا سويچ منطقه‌ايی و ملی هدايت می‌شوند بايد دارای شماره شخصی (PIN) باشند. تراکنش کارت‌های امضادار توسط شبکه ويزا يا مستر کارت پذيرش و تسويه ميشوند.