برآوردی آماری از "سامانه اطلاعات مديريت" در يک بانک بزرگ


توليد "سامانه اطلاعات مديريت" (MIS) هميشه با دريافت و شناخت گزارشات مورد نياز مشتری همراه بوده و رکن اصلی کار را تشکيل می‌دهد. بسياری از صاحب نظران در ايران و برای اغلب سازمان‌ها، سامانه گزارشات مديريت (MRS) را برای شروع کار ترجيح می‌دهند. سنجش حجم کار و ارايه قيمت پروژه، تکيه زيادی بر تعداد و دشواری بدست آوردن گزارشات و اطلاعات مورد نياز دارد. برای کمک به اين امر از همکاری مدير کل سازمان، تشکيلات و روشهای بانک ملت www.bankmellat.ir سود برده و آمارهای زير را که تقريبی و غير رسمی و فقط برای برآورد حجم کار ميباشد ذکر مينماييم. با توجه به انسجام بانک ملت و اداره کل مذبور، آمارهای ذکر شده قابل اتکا ميباشند.

عنوان(آمار، اطلاعات، گزارشات) تعداد(مورد)
مالی
اعتباری
ارزی
کارکنان
ساير موارد
جمع
تعداد واحدهای ارايه و دريافت کننده آمار
تعداد پست‌های سازمانی برای جمع آوری آمار
182
166
50
128
218
744
23
158

آمار و اطلاعات فوق به 5 گروه مالی، اعتباری، ارزی، کارکنان و ساير موارد تقسيم ميگردند. اگر اطلاعات و گزارشات ساير سامانه‌های رايانه‌ايی و محلی و موردی را نيز به آن اضافه نماييم، به حداقل 1000 گزارش مختلف خواهيم رسيد.