خودپردازهای نصب شده و فعال در ايران
تا 28 اسفند 1382

تعداد خودپردازهای نصب شده در هر کشور تا حدی نشانگر پيشرفت آن کشور است. تعداد کل خودپردازهای کشور ما حدود 2165 عدد است. در مقام مقايسه، کشور آلمان حدود 56 هزار و انگلستان 45 هزار و جمع کشورهای عربی کمتر از 3 هزار دستگاه است. با توجه به جمعيت کشورها و برای هر دستگاه، در ايران حدود 30 هزار نفر، در آلمان حدود 1200 نفر و در انگلستان حدود 1300 نفر است.
 

رتبه پذيرنده تعداد
1
2
3
4
5
6
7
8
بانک ملی ايران
بانک تجارت
بانک سپه
بانک صادرات ايران
بانک کشاورزی
بانک ملت
بانک سامان
بانک توسعه صادرات
546
426
390
346
320
100
24
13
  جمع 2165