تعداد پوزهای فروشگاهی نصب شده در ايران تا 28 اسفند 82

تعداد پوزهای نصب شده در ايران بسيار کم است و هنوز پس از ضررهای زيادی که شرکت ايزايران به عنوان پيشتاز کارت اعتباری (ثمين) و شرکت‌های ديگر نيز با تعاريف و خدمات متنوعی از کارت پرداخت تحمل کرده‌اند، فرهنگ مصرف آنرا نتوانسته‌ايم همگانی سازيم. جهت آگاهی از پيشرفت اين امر مهم در ايران آمارهايی از تعداد پوزهای فروشگاهی نصب شده در ايران را ذکر مينماييم. در حال حاضر ارقام ذکر شده تقريبی و غير رسمی بوده و در ماه‌های آينده بطور صحيح منتشر ميشوند.
 

موضوع / نام پذيرنده تجارت الکترونيک پارسيان های کارت کيش ثمين کارت
تعداد نصب شده در تهران
تعداد نصب شده در شهرستان
تعداد نصب شده در ايران
تعداد نصب شده در ايران بصورت فعال
نوع کارت مورد پذيرش
نوع ارتباط
تعداد تراکنش در سال 82 در ايران
مبلغ خريد در سال 82 در ايران (ميليون)
470
20
490
70 درصد
مغناطيسی
آنلاين
18000
؟
350
300
650
70 درصد
مغناطيسی
آنلاين
4000
1000
478
1694
2172
70 درصد
هوشمند
آفلاين
3180000
123520

فعال = در 3 ماه گذشته حداقل يک تراکنش مالی داشته است. شهرستان شرکت های‌کارت‌کيش فقط جزيره کيش ميباشد و در آينده نزديک در اصفهان نيز حضور پيدا خواهد کرد. شهرستان شرکت تجارت الکترونيک پارسيان فقط مشهد ميباشد. شرکت ثمين کارت در 28 استان کشور حضور دارد که تعدادی از آنها فعالتر است.
واحد پول در تمام موارد يک ريال است. متوسط خريد يک کارت را ميتوان بطور احساسی و تقريبی 200000 ريال فرض کرد.