اين مديران و کارشناسان بايد نا امنی شغلی داشته باشند

خيلی‌ها از امنيت شغلی و مزايای آن تعريف ميکنند. تاثير آنرا بر روی بهره‌وری بررسی کرده و مزايای آنرا با آمار و نمودارهای مناسب نشان ميدهند. همانگونه که تشويق و امنيت ميتواند مفيد باشد، تنبيه و نا امنی نيز ميتواند کارساز باشد. نکته مهم اينست که بايد هر کدام 1ـ بجا 2ـ به موقع و 3ـ به اندازه باشد و در غير اينصورت هم تشويق و هم تنبيه ميتوانند مضر باشند. در مجموع اين مديران و کارشناسان بايد نا امنی شغلی داشته باشند.

1- آنهايی که مطالعه و تحقيق نکرده و رشد علمی نمی‌کنند.
2- آنهايی که رضايت مشتری خوب را به‌دست نمی آورند. (بعضی‌ها مشتری را ناراضی نيز ميکنند).
3- آنهايی که توان کار گروهی ندارند.
4- آنهايی که رييس خود را اداره نمی‌کنند.
5- آنهايی که اطلاعات و کمک ميگيرند، ولی اطلاعات و کمک نمی دهند. (به هر دليل).