ميزان سررسيد گذشته و لاوصولی سال 2003
به نسبت کل واريز نشده کارت اعتباری
در آمريکا

 

نام درصد سررسيد گذشته درصد لا وصول

سيتی گروپ
ام بی ان ای
بنک وان
امريکن اکسپرس
جی پی مورگان چيس
کاپيتال وان
ديسکاور
بنک آو امريکا
اچ اس بی سی
فليت

17 / 6
84 / 4
71 / 5
10 / 5
89 / 5
16 / 6
60 / 6
36 / 5
95 / 5
31 / 6
56 / 4
84 / 3
90 / 3
70 / 1
68 / 4
60 / 4
97 / 5
93 / 3
88 / 4
73 / 3