بيان فقط قسمتی از مشخصات محصول، آيا پنهان کردن واقعيت است؟


اگر فقط قسمتی ازمشخصات يك محصول را درتبليغات معرفی كنيم و خواننده با برداشتی ناقص اقدام به خريد يا توجه به محصول نمايد، آيا با نا صواب گفتن مشتری جذب كرده ايم؟ اينگونه كسب درآمد كردن چه آينده ای برای فرزندان ما و جامعه به ارمغان مي آورد؟

روزشنبه 9 اسفند 1382 تبليغ يک شركت در روزنامه ابرار اقتصادی درج گرديد. محصول شركت مذکور، اينترنت پرسرعت با مشخصات مقابل است. نكته ای كه احتمال دارد فراموش شده باشد،(!) ذكر محدوديت حجم انتقال ماهانه يك ميليارد بايت بصورت آنلاين و يك ميليارد بايت بصورت آفلاين است.

خواننده محترم ابتدا تصور مي كند كه قيمت های ارايه شده برای حجم نامحدود است و با خيال راحت اقدام به شروع خريد مي نمايد. انشا الله كه قبل از انتهای كار به تما م واقعيت دست پيدا نمايد. در غير اينصورت مانند حداقل يك مشتری مي شودكه بعد از پرداخت هزينه سالانه به واقعيت پي مي برد.

از اين گونه تبليغات گاهی در رسانه های ما و برای انواع محصولات مصرفی ديده مي شود. اما برای صنعت فن آوری اطلاعات که بايد اطمينان و صداقت مشتريان را جذب نمايد، به هيچ وجه خوب نيست. خدا کند که بعد از اين شاهد تبليغات صحيح و کامل بوده و شرکتهای مذبور نيز از رشد و درآمد زياد برخوردار شوند.