فهرست خريد مديران ارشد اطلاعات (CIO) در ايران

 بررسي‌های اخير نشان می‌دهدكه مديران ارشد اطلاعات به تكاپو و رقابت در خريد محصولات فن‌آوری اطلاعات و عرضه خدمات بهتر به مشتريان افتاده اند. بنابراين خوب است نگاهی به سبد خريدآنها بيندازيم.

يكی از اين محصولات دبيرخانه يا اتوماسيون اداری است. چندين محصول ايرانی خوب در بازار يافت می شودكه نياز اكثر سازمانها را برآورده مي سازد. دو عدد از آنها به نامهای بريد و دبيرخانه ازشركت گام الكترونيك مي باشند.

امنيت و مديريت آن از محصولات مورد نياز هر مدير ارشد اطلاعات است. با توجه به خدمات بانكی و سازمانهای مالی و اطلاعاتی، توجه به اين امر ضروری بوده و بهتر است قبل از اقدام به ارايه خدمات، به آن پرداخته شود و اگر سازمان يا كاربرد مربوطه بزرگ است، خوب است كه قراردادی با يك شركت حرفه ايی بسته شود. از شركتهای مطرح در اين زمينه شركت " امن افزارگسترشريف " می باشد.

دستگاههای پايانه فروش و خود پرداز بانكی و دستگاههای مورد نياز بانكداری نيز از موارد مهم می باشند. شركتهای كوچك نيز در حال حاضر اقدام به ارايه محصولات در اين زمينه كرده اند. شرکت ايران ارقام در حال حاضر بيشترين ميزان فروش و نگهداری دستگاههای خودپرداز را در ايران دارا می باشد. شرکت ملی خدمات انفورماتيک نيز از شرکت‌های خوب در اين زمينه است.

شبكه و ابزارهای آن از تقاضای زيادی برخوردار هستند. بيشترين متقاضيان آن از ميان بانكها می باشند كه هم پول زيادی دارند و هم دل بزرگی. نرم افزارهای ضد ويروس، ديوارآتش و رمزگذاری اطلاعات نيز جايگاه ويژه ايی دارند. از آنها غافل نشويد. علاج واقعه راقبل از وقوع بايد كرد. اگر قبول نداريد به آبرو ريزی و ضررهای اقتصادی وگاهی جبران ناپذير آن نيز عميق فكركنيد.

يك خدمت غير عادی مورد نياز كه فقط پاره‌ايی از مديران ارشد اطلاعات حرفه‌ايی به عمق نياز آن توجه دارند استخدام نفوذگر يا هكرصالح برای رخنه و نفوذ در سامانه‌های سازمان وكشف نقاط ضعف و نفوذ آنها می باشد. البته قبل از اينكه ديگری به آن دست يابد. اين امر در بسياری از سازمانهای توليدكننده نرم افزار و سازمانهای خدماتی مرسوم بوده و سالها است كه اجرا می‌گردد. به جوانان علاقه‌مند وجويای نام توصيه می شود كه اين رشته تخصص را جدی بگيرند.

رايانه شخصی، مونيتورهای  "ال سی دی"، اسکنر و لوازمی مانند آنها برای مصارف شخصی و دولتی نيز همچنان پيشتازهستند. اما زمان آن رسيده است كه رايانه های كم حجم ( حدود يك چهارم حال ) با همان قابليت رايانه های بزرگ توليد شوند. هر روز كه فضای اداری از ارزش بيشتری برخوردار می شود اين موضوع خود را بيشتر نمايان مي سازد. شرکت ميکرو نرم افزار و داده پردازی ايران در اين زمينه فعال هستند. مونيتور های "ال سی دی"  نيز در بدست آوردن فضای اداری بيشتر به سازمانهای دولتی و بانكها و غيره كمك بزرگي مي نمايند. به نحوي كه فضای بدست آمده، تشعشع كمتر، رضايت كارمندان و برق مصرف نشده در يكسال، جبران هزينه های بيشتر را مي‌نمايند.

ارتباط با اينترنت و شبكه های خصوصی مجازی از طريق ارايه دهندگان خصوصی ارتباطات (PAP) نيز يكی از محصولات پر طرفدار خواهد بود. با توجه به سياست جديد و عملكرد شرکت مخابرات، شاهد رقابت شديدی در اين زمينه خواهيم بود. نيز با توجه به تعداد شركت ها، تعهد سنگين آنها برای ده ها هزار پورت در مدت كوتاه، نياز به سرمايه گذار ی سنگين در اين زمينه و تقاضای كم در ابتدای امر، شاهد ترك صحنه رقابت يا ورشكستگی نيمی از آنهاخواهيم بود.